23. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne i Walne Zebranie PSF w Kazimierzu Biskupim

23. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne i Walne Zebranie PSF w Kazimierzu Biskupim

  1. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne
    nt. „Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie”
    WSD MSF w Kazimierzu Biskupim, 15-16 lutego 2023 r.

 

Rozwój społeczny, moralny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny państwa i narodu jest ściśle zależny od akceptowanego prawnie modelu, trwałości więzi i tożsamości antropologicznej małżeństwa i rodziny. Z tej racji powinny one podlegać szczególnej ochronie ze strony państwa
i Kościoła. Obecnie nasilające się negatywne procesy społeczno-kulturowe zmierzają do depopulacji rodzin, dekonstrukcji więzi małżeńsko-rodzinnych i redefinicji tożsamości antropologicznej małżeństwa. Profesjonalne towarzyszenie, obejmujące zarówno indywidualną pracę
z rodziną, jak i wprowadzanie rozwiązań systemowych, ma za cel nie tylko możliwie kompleksowe rozwiązywanie sytuacji trudnych
i nieprawidłowych, ale pierwszoplanowo wzmacnianie poprawnie funkcjonujących małżeństw i rodzin na kolejnych etapach rozwoju
w zakresie ich społecznej funkcjonalności, internalizacji systemu wartości, afirmacji godności osobowej i komplementarności członków oraz realizacji normy ewangelicznej.

 

Przedmiotem namysłu uczestników 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego w Kazimierzu Biskupim jest wieloczynnikowo uwarunkowany proces towarzyszenia małżeństwu i rodzinie dokonujący się w zróżnicowanych sytuacjach i kontekstach. Prelegenci rozpatrzą problematykę zmiany paradygmatu współczesnej rodziny, sakramentalności i tożsamości antropologicznej małżeństwa, dynamiki i zagrożeń miłości małżeńskiej, realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych. Starannej analizie zostanie poddana specyfika towarzyszenia rodzinie w warunkach rodzicielstwa zastępczego, niesakramentalności związku rodziców, pracy penitencjarnej z osadzonym członkiem rodziny, udziału żołnierza w misji zagranicznej, opieki sprawowanej nad seniorami czy śmierci samobójczej dziecka. Nieodłączonym elementem kazimierzowskich konferencji jest wnikliwe studium formacji małżeństw i rodzin w ruchach duszpasterskich. W tym roku uwaga uczestników będzie zwrócona na Opus Dei i Equipes Notre-Dame. Całość rozważań dopełni prezentacja aktualnej strategii towarzyszenia małżeństwu
i rodzinie opracowana i wdrażana w Kościele katolickim w Polsce.

 

Zaproszeni prelegenci reprezentują ośrodki akademickie, edukacyjne i formacyjne z całej Polski: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach, Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach, Fundację Czyste Serca w Bydgoszczy.

 

Organizatorem 23. Sympozjum Teologiczno- Familiologicznego jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański”, Akademią Katolicką w Warszawie i Gminą Kazimierz Biskupi. Obrady przyjmują formę hybrydową i będą realizowane stacjonarnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz za pośrednictwem transmisji internetowej na kanale YT Blogpressportal.

 

Patronat honorowy nad konferencją przyjęli: ks. bp  dr Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej, oraz ks. dr Agustinus Purnama MSF, generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Patronat medialny sprawują: „Nasz Dziennik”, Radio Maryja, Telewizja Trwam, Radio Poznań, TVP3 Poznań.

 

W tym roku kazimierzowskie sympozjum jest połączone z Walnym Zebraniem Członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, którzy podsumują działalność towarzystwa z okresu trzech ostatnich lat i wybiorą nowy zarząd.

 

Transmisja konferencji:

Część I – 15.02.2023: https://youtu.be/kwvJgBhBveM

Część II – 16.02.2023: https://youtu.be/7Mu1l40j60s

 

Program sympozjum:

http://familiolodzy.pl/wp-content/uploads/2023/02/KB-2023-Program-sympozjum.pdf