Specjalizacja psychoterapii dla absolwentów kierunku studiów nauki o rodzinie

Specjalizacja psychoterapii dla absolwentów kierunku studiów nauki o rodzinie

Ministerstwo Zdrowia zakwalifikowało kierunek studiów nauki o rodzinie do listy zawodów, które będą mogły uzyskać specjalizację w dziedzinie psychoterapii.

 

W trakcie konsultacji publicznych Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska, wnioskowała
„o uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia, absolwentów kierunku studiów nauki o rodzinie jako osoby posiadające wymagane kwalifikacje do uzyskania po odpowiednim szkoleniu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii. W projekcie rozporządzenia wskazano absolwentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii i resocjalizacji, natomiast pominięto kierunek nauki o rodzinie prowadzony na polskich uniwersytetach od szeregu lat (…). Włączenie absolwentów kierunku nauki o rodzinie do osób uprawnionych do podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii jest zatem uregulowaniem stanu faktycznego, uznaniem dynamicznego rozwoju nauk o rodzinie w Polsce oraz aplikacją zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki standardów kształcenia na tym kierunku, zapewniających uzyskanie stosownych kwalifikacji w obszarze poradnictwa, terapii i mediacji” (fragment pisma skierowanego przez Panią Prezes do Ministra Zdrowia).

 

Po konsultacjach Ministerstwo Zdrowia uwzględniło zgłoszone uwagi i rozszerzyło listę o lekarzy dentystów, położnych oraz absolwentów kierunku studiów nauki o rodzinie i pracy socjalnej.